Chinese baby names for girls and boys

Chinese babies names - Our database contain huge name list of Chinese baby names for girls and boys. Cool and attractive Chinese born baby names of Chinese child's. Top Chinese name list and its meanings with lucky number, origin and how to pronounced. Correct spelling of Chinese baby Names. Kids all new and old name meanings in English.

Names Gender Meanings Options
Peng  ♂  Boy Big Detail
Qing  ♂  Boy To be clear Detail
Rong  ⚥  Unisex Thriving Detail
Ru  ⚥  Unisex Learner Detail
Shu  ♀  Girl Warmhearted Detail
Tai  ⚥  Unisex Vast Detail
Tu  ⚥  Unisex Mapping out Detail
Xiaoping  ♂  Boy Little peace Detail
Xing  ♂  Boy Successful or thriving Detail
Xue  ⚥  Unisex Studying person Detail
Ya  ♀  Girl Graceful Detail
Yin  ⚥  Unisex In the shade Detail
Yong  ⚥  Unisex Courageous Detail
Yu  ♂  Boy To shine brightly Detail
Zan  ⚥  Unisex Providing support Detail
Zhen  ♀  Girl Valuable, genuine and innocent Detail
Zhi  ⚥  Unisex Wise person Detail
Zhu  ♂  Boy Straightforward or upright Detail
Bai  ⚥  Unisex Person of purity Detail
Chin  ⚥  Unisex Golden DetailChinese Kid's or Children cool and Attractive names and its meanings in English. Huge Names database of Chinese baby names of Girls and Boys.
Chinese names and meanings. Chinese names for girls - Feminine. Chinese names for boys - males. Chinese latest baby names. Chinese names and meanings and their lucky numbers.Chinese baby names.

Baby Names and their Meanings with Lucky Number

babiesnamemeaning.com-logo

Top 50 Chinese Baby Names List

 ♂  Jiaolong
 ♂  dong
 ♂  Gang
 ⚥  Fan
 ♂  daquan
 ♂  Huang
 ♂  Biming
 ♂  dequan
 ⚥  Ah
 ⚥  Niu
 ♀  Mei
 ♂  Jin
 ♂  Cheng
 ♂  Fai
 ♀  Ai
 ⚥  Jiao
 ⚥  Mu
 ⚥  Shui
 ⚥  Zhong
 ⚥  Bo
 ⚥  Chen
 ♀  Nuan
 ♂  Kong
 ♂  Chao
 ⚥  Guo
 ♂  Jia
 ⚥  Bao
 ⚥  Ning
 ♂  Hong
 ♂  Zhao
 ⚥  Fang
 ⚥  Shun
 ♂  Shen
 ♀  Zhen
 ♂  Chang
 ⚥  He
 ♂  Kuo
 ⚥  Jiang
 ⚥  Hua
 ♂  Laquan
 ♂  Keung
 ⚥  Lim
 ⚥  Fa
 ⚥  Wen
 ⚥  Ming
 ♂  Song
 ⚥  Liu
 ♂  Xiaoping
 ⚥  Zan
 ⚥  Lan