Chinese baby names for girls and boys

Chinese babies names - Our database contain huge name list of Chinese baby names for girls and boys. Cool and attractive Chinese born baby names of Chinese child's. Top Chinese name list and its meanings with lucky number, origin and how to pronounced. Correct spelling of Chinese baby Names. Kids all new and old name meanings in English.

Names Gender Meanings Options
Lin  ⚥  Unisex From the woods Detail
Mei  ♀  Girl Gorgeous Detail
Mu  ⚥  Unisex Admired Detail
Ning  ⚥  Unisex Person of peace Detail
Nuan  ♀  Girl Affectionate Detail
Nuo  ♀  Girl Gracious Detail
Ping  ♂  Boy Peaceful Detail
Qi  ⚥  Unisex Emerging Detail
Qiang  ♂  Boy Strong man Detail
Qiu  ⚥  Unisex Season of fall Detail
Shen  ♂  Boy Extremely spiritual Detail
Sheng  ♂  Boy To be successful Detail
Shi  ⚥  Unisex Truthful Detail
Shuang  ⚥  Unisex Jolly Detail
Shui  ⚥  Unisex Coming from water Detail
Shun  ⚥  Unisex Good-natured Detail
Si  ♂  Boy God has heard Detail
Song  ♂  Boy Strong or powerful Detail
Su  ⚥  Unisex Unadorned Detail
Ting  ♀  Girl Enduring DetailChinese Kid's or Children cool and Attractive names and its meanings in English. Huge Names database of Chinese baby names of Girls and Boys.
Chinese names and meanings. Chinese names for girls - Feminine. Chinese names for boys - males. Chinese latest baby names. Chinese names and meanings and their lucky numbers.Chinese baby names.

Baby Names and their Meanings with Lucky Number

babiesnamemeaning.com-logo

Top 50 Chinese Baby Names List

 ♂  Jiaolong
 ♂  dong
 ♂  Gang
 ⚥  Fan
 ♂  Huang
 ♂  dequan
 ♂  daquan
 ♂  Biming
 ⚥  Ah
 ⚥  Niu
 ♀  Mei
 ♂  Jin
 ♂  Cheng
 ♂  Fai
 ♀  Ai
 ⚥  Jiao
 ⚥  Mu
 ⚥  Shui
 ⚥  Chen
 ⚥  Zhong
 ⚥  Bo
 ♀  Nuan
 ♂  Chao
 ⚥  Guo
 ♂  Kong
 ♂  Jia
 ⚥  Bao
 ♂  Hong
 ⚥  Ning
 ⚥  Shun
 ♂  Zhao
 ♂  Shen
 ⚥  Fang
 ♂  Chang
 ⚥  He
 ♂  Kuo
 ♀  Zhen
 ♂  Laquan
 ⚥  Wen
 ♂  Keung
 ⚥  Hua
 ⚥  Ming
 ⚥  Jiang
 ⚥  Lim
 ♂  Xiaoping
 ⚥  Fa
 ⚥  Lan
 ♂  Song
 ⚥  Liu
 ⚥  Zan